แจ้งชำระเงิน


* ตรวจสอบหมายเลขการสั่งซื้อ ได้ทางอีเมล์ที่ได้กรอกใช้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ
** "วันที่โอนและเวลาที่โอน" ในกรณีที่โอนล่วงหน้าโปรดระบุวัน และเวลาที่เงินจะเข้าบัญชีบริษัท IDEAPLAS ด้วยนะคะ

ท่านสามารถชำระเงินได้ผ่านการโอนเงินตามรายละเอียดดังนี้